fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser

Catering/private dining

 

Justering:

Justering i gæsteantal, menuen, eventuelle allergier mm. skal ske skriftligt senest 14 dage inden datoen for afviklingen af det bestilte arrangement. Sker der ændringer indenfor de 14 dage, tillægges en regulering på 200kr. pr. ændret kuvert som faktureres på slutfakturaen.

Betaling:

Der forudbetales 50% af arrangements samlede pris, senest 4 uger inden det bestilte arrangement skal afvikles, medmindre andet er aftalt. Forudbetalingen ses som en bekræftelse fra kunden. Dagen efter afviklingen af det bestilte arrangement modtager kunden slutfakturaen, hvilken har en betalingsfrist på 5 dage netto.
Forudbetalingen dækker eventuelle udgifter ved aflysning såsom råvarer (hvis de ikke kan afbestilles), men også de timer der er blevet brugt på at forberede det bestilte arrangement. Afregningen sker til en timeløn på 450kr.

Kørsel:

Skal det bestilte arrangement afholdes mere end 10km. væk fra Fredericia pålægges der en betaling for kørsel på 100kr. pr. 10km. Skulle det ske at der skal betales bro- eller vejafgift, tillægges dette beløb til den fulde pris for det bestilte arrangement. Dog minimum altid 199kr i levering.

Madgaranti:

Vi garanterer at alle gæster bliver mætte. Den mad som er serveret på buffeten, tilfalder kunden.

Langtidsbooking:

Såfremt arrangementet bookes 4 måneder i forvejen, betales et depositum på 2500kr. for at booke dagen. Hvis arrangementet aflyses, tilbagebetales beløbet ikke. Beløbet fratrækkes arrangementets slutfaktura.

Øvrige generelle betingelser:

I så fald noget ikke står beskrevet i denne overenskomst henvises der til Horesta's overenskomst for selskabsarrangementer, kurser og konferencer.

 

Konkurrence betingelser:

Ved de fleste tilfælde skal man være over 18 år for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af Unik Catering, medmindre andet er beskrevet. Unik Catering forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år. Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage én gang. Vundne gaver kan ikke ombyttes til kontantbeløb. medmindre andet er tilkendegivet. Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Unik Catering. Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er Unik Catering’ ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt. Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. Præmier, der ikke er afhentet 3 uger efter de er vundet, forbliver Unik Catering’ ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier kan Unik Catering kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens husstand må ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor. Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Unik Catering, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes. I en konkurrence, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder Unik Catering sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have. Ved deltagelse i konkurrencen giver man samtykke om, at blive kontaktet, hvis man er vinder.

 

Frokostordning

 

PRIS FOR FROKOSTORDNING

Alle priser er ekskl. moms.
Jeres personlige pris på hhv. frokost og transport beregnes ved oprettelse af leverandøraftalen.
Nedjusteres bestillingen efterfølgende med mere end 25 %, bortfalder eventuel mængderabat.
Alle priser er gældende ved levering fra mandag til fredag.
Ønsker kunden kun levering på udvalgte dage, beregner leverandøren en pris på baggrund af hvilke dage der skal leveres.
Ønsker kunden leverancen fordelt i flere hold, er Unik Catering berettiget til at opkræve et pakkegebyr på 100 kr. pr. dag.

LØBETID PÅ EN FROKOSTORDNING

Det er muligt for begge parter at opsige aftalen med løbende uge + en uges varighed.

FROKOSTPAKKENS STØRRELSE OG ANTAL AF KUVERTER

Minimumsbestilling er 15 kuverter.
Det er kundens ansvar at vælge en frokostpakke som passer til medarbejdernes behov.
Unik Catering står naturligvis til rådighed med vejledning herom.
Bestillingsantal meldes ind på mail; kontakt@unikcatering.dk - torsdagen ugen forinden om kuvert antallet pr. dag til den efterfølgende uge.

Hvis der er brug for ekstra kuverter bedes kunden ringe til Unik catering for at justere.

PRISREGULERING

Vi forbeholder os ret til at regulere vores priser, og tilstræber at det gøres én gang årligt i henhold til forbrugerprisindekset.

SPECIFIKKE ØNSKER TIL FROKOSTORDNINGEN

Kunden oplyser om specifikke ønsker til fx vegetar, glutenfri etc. ved oprettelse af leverandøraftalen.
Tilpasning skal foretages ved bestillingsantal der sendes på mail om torsdagen ugen forinden.
-Det er tit muligt at få justeret ved senere indmelding.

EKSTRABESTILLINGER TIL MØDEFORPLEJNING, FRUGT ETC.

Unik Catering tilbyder forskellige muligheder for ekstrabestillinger.
Ekstra bestillinger skal være foretaget via telefon eller mail senest 3 hverdage inden kl.: 10.00 før den ønskede levering.

BETALING, FAKTURERING MV.

Betaling skal ske til Unik Caterings konto.
Kunden er forpligtet til at kontrollere følgesedler og/eller fakturaer, og gøre leverandøren opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser uden ugrundet ophold.
Unik Catering og kunden beslutter om fakturering skal ske ugentligt, hver 14 dag eller sidste hverdag i måneden. -Dette fastsættes for den enkelte ved oprettelse af leverandøraftalen.
Der faktureres bagudrettet og betaling skal ske netto kontant 8 dage medmindre andet er skriftligt aftalt.
Ønsker kunden fakturaen fordelt mellem flere virksomheder, er Unik Catering berettiget til at opkræve et faktureringsgebyr på 50 kr. pr. faktura.
Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr kr. 100,00 og 2 % i rente pr. påbegyndt måned.

MANGLER I LEVERANCEN

Ofte kan de fleste leveringsfejl reddes ved hurtig kommunikation.
Kunden skal derfor straks ved modtagelsen, kontrollere om leverancen er korrekt og gøre Unik Catering opmærksom på eventuelle mangler med det samme.
Såfremt Unik Catering vurderer at det ikke er muligt at udbedre fejlen inden for rimelig tid, vil kunden blive krediteret for det manglende i leverancen.

FORSINKELSE

Forsinkelse som skyldes trafikale udfordringer som fx ulykke, vejspærring, rutine-kontroller og lign. betragtes som undskyldelig forsinkelse.
Forsinkelse som skyldes strømafbrydelse, vareforsinkelse, ulykke og lign. betragtes som undskyldelig forsinkelse.
Leverancen er forsinket hvis den ikke er kommet frem, senest 15 min. efter tidspunktet for aftalte leveringstid, medmindre forsinkelsen skyldes kundens adgangsforhold.
Informerer leverandøren ikke kunden om forsinkelsen, afregnes der ikke for transport, medmindre forsinkelsen skyldes kundens adgangsforhold.
Unik Catering forbeholder sig retten til ikke at leverer ved force majeure, - dog uden beregning for kunden.

HÅNDTERING AF FROKOSTEN OG SERVICE

Ved ugestart på en mandag, modtager kunden en mail om torsdagen med den efterfølgende uges madplan.
Kunden modtager en buffet der er klar til opsætning og ta’ tøj tilføjes af kunden selv.
Kunden håndterer selv opsætning og afrydning af maden medmindre andet er aftalt.
Efter frokost vaskes servicet af, hvilket er et krav fra Levnedsmiddelstyrelsen. Servicet medtages af Unik Caterings chauffør ved næste levering af frokost og skal derfor anbringes synligt til chaufføren.
Såfremt kunden sender service retur som ikke er skyllet af, faktureres et gebyr på 250 kr. ekskl. moms.
Såfremt service ødelægges eller bortkommer hos kunden, faktureres dette til indkøbspris, samt et gebyr på 250 kr. ekskl. moms for arbejdstiden.
Kunden skal pakke brugt service forsvarligt, således at der ikke sker skade på fade, skåle mv. under transport.
Kunden faktureres et gebyr for om pakning på 250 kr. ekskl. moms såfremt chaufføren vurderer at den brugte service ikke kan transporteres forsvarligt.
Der tages højde for individuelle aftaler.
Det er vigtigt at sørge for, at servicet kommer tilbage til køkkenet den efterfølgende dag, da køkkenet ellers kan mangle service til at anrette frokost på.
Service er en stor udgift i køkkenet, og vi vil hellere bruge pengene på at lave en rigtig god frokost i stedet for på fade, service m.m. – Så hjælp venligst køkkenet og dermed jer selv, og send al servicet retur.

ERSTATNINGSANSVAR

Erstatningsansvar under denne aftale er underlagt dansk rets almindelige regler, idet ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab, herunder driftstab, mistet omsætning eller andre indirekte tab.
Unik Catering har selvfølgelig en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der vedrører person og tingskader op til 10 millioner i samlet erstatningssum.

ANSVAR OG MISLIGHOLDELSE

Unik Catering forpligter sig til at sørge for at transporten af maden finder sted, så kunden kan forvente at 3-timersreglen tidligst udløber kl. 13.00.
Unik Catering forpligter sig til at videreformidle evt. tilbagekaldelse af fødevarer uden unødigt ophold.
Unik Catering bekræfter ved oprettelse af leverandøraftalen, at virksomheden drives på lovlig vis, og med alle krævede tilladelser og forsikringer.
Ved manglende betaling mister kunden retten til levering af frokost med øjeblikkelig virkning.
Unik Catering har ret til erstatning for det tab Unik Catering måtte lide som følge af kundens misligholdelse.
Unik Catering skal til hver en tid leve op til fødevarekontrollens forskrifter og overholde alle regler i fødevarelovgivningen.
Hvis dette ikke sker, betragtes det som misligholdelse.
Kommer en af aftalens parterne under administration, betalingsstandsning eller konkurs, betragtes en sådan situation som en væsentlig øget risiko for misligholdelse.
Ved misligholdelse kan aftalen bringes til ophør med øjeblikkelig virkning.

UOVERENSSTEMMELSER

Alle aftaler indgået mellem kunden og leverandøren er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem aftalens parter, der måtte udspringe af indgåede aftaler og fortolkning heraf, som ikke kan løses forligsmæssigt skal behandles ved byretten, hvor leverandøren har hjemting, som første instans.

SAMARBEJDSPARTNERE

Et samarbejde med Unik Catering er en tillidssag.
Vi bestræber os hverdag på at leverer den bedst mulige oplevelse til kunden.
Skulle noget ikke leve op til kundens forventninger eller ønsker skal leverandøren kontaktes og fortælles herom